Model: Rhoda Chante
Photo: Thuy Pham
MUA: Sylwia Wojsiat
Styling: Jitka Mertova