Model: Sarka H. @ Bohemi Agency Brno
Styling: Thuy Pham