Model: Natalie Kotkova
Make-up: Viki
Designer, Styling: Mirka Talavaskova