Model: Karolina K. @ Nova Models
Styling: Thuy Pham