Model: Kass Vladyka @ Supermoda Management
            Tyna Tomanova
Styling: Thuy Pham